ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐH,CĐ
HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

(Dành cho thí sinh xét tuyển học bạ THPT)

Thông tin chung

Thông tin Đăng ký

Điểm tổ hợp môn xét tuyển

Hướng dẫn

Môn 1

Môn 2

Môn 3