ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin

Giới thiệu các Ngành đang xét tuyển

Đăng ký

Đăng ký Xét tuyển

Tra cứu

Tra cứu thông tin đăng ký

Thời gian nhận hồ sơ của đợt xét tuyển hiện tại:

Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 10/07/2019