ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

A. THÔNG TIN THÍ SINH

6. Nơi học THPT hoặc tương đương